BLOKKOK

Működő blokkjaink:

- matematika – reál

- anyanyelvi – humán

- idegen nyelvek: angol, német

- művészetek (zene, mozgáskultúra, képzőművészet)

A blokkok fő célkitűzései

 

Reál blokk: a matematikai alapokon nyugvó korszerű természettudományos szemléletmód kialakítása, amely napjaink technikai esz¬közeiben is megjelenik.

A komplexitás több tudományterü¬let és ismeretkör összefogását jelenti (matematika, fizika, kémia, informatika), - de ezek megőrzik viszonylagos önállóságukat, a közös cél – az egységes rendszerbe való foglalás érdekében.

 

Humán blokk: a történelmi keretekbe helyezett irodalmi és művészeti alkotások ismerete a tárgyi tudáson kívül hozzájárul a tanulók önálló ismeretszerzési, kommunikációs képességeinek fejlesztésé¬hez. A foglalkozások feladata az olvasóvá nevelés, kapcsolatterem¬tés az irodalmi művek és a diákok aktuális életproblémái között, az önismeret, az önművelés és a kritikus gondolkodás fejlesztése az irodalmi olvasmányok segítségével. Célunk megismertetni a tanuló-kat a klasszikus és a kortárs irodalmi művek széles választékával, valamint kialakítani az önálló olvasmányválasztás igényét.

 

Idegen nyelvi blokk:

Célunk: az idegen nyelv megszerettetése, a tanulói kreativitás és kezdeményezőkészség kibontakoztatása, a tanulók tanulmányi versenyre, az alap- és középfokú nyelvvizsgára felkészítése. Programunk személyre szabott.

 

Művészeti blokk: Iskolánk tehetséggondozó programjában kiemelt szerepet kap a sokoldalú művészeti oktatás.

Célunk: megismertetni az egyes művészeti tevékenységek jelrendszerének, formanyelvének megismerése. A tanítványaink a gyakorlati munkáikon keresztül képesek legyenek műalkotások befogadására, értelmezésére, s egyéni esztétikai ízlésük formálására, alakítására, valamint esztétikus környezet kialakítására.

Blokkjaink:

- rajz, festészet, képzőművészet,

- társastánc,

- néptánc.

 

 

2015 © Copyright Moricz MSZ