ISKOLÁNK RÖVID TÖRTÉNETE

       

       

Iskolánk nem nagy múltú, hiszen 31 éves, de hagyományokat teremtő,eredményeket hozó, tapasztalatokból profitáló.

Iskolánk (a volt 6. Sz. Általános Iskola) 1987-ben létesült. Aszomszédságban működő Gyermekvároshoz tartozott volna, de átszervezés miatt aváros általános iskolája lett. Az ebből származó hátrány a mai napig fennáll(csak melegítő konyhánk van), Az iskola közoktatási feladatát az alapfokúnevelési-oktatási területre vonatkozó jogszabályok szerint látja el.

Kiemelt feladatnak tekintettük:

- a személyiség sokoldalú fejlesztését,

- a tanulók kreativitásának előtérbe helyezését,

- az önálló tanulási technikák elsajátítását.

Programjainkat: a felzárkóztató szakköröket, tantárgyi előkészítő foglakozásokat, korrepetálásokat ezek szellemében indítottuk. A legkiemelkedőbb teljesítményű gyerekek intenzív fejlesztésének biztosítására indult amatematika képességfejlesztést szolgáló speciális osztály, s a különböző tehetségfejlesztő szakkörök:

- biológia

- fizika

- matematika

- idegen nyelv (orosz, angol, német)

- magyar nyelv- és irodalom

- énekkar

- rajz-esztétika

- sport (kosárlabda, asztalitenisz, sakk, futball, judo)

A szabadidő hasznos eltöltésére személyiségfejlesztő programokat szerveztünk:

- bábozás

- dramatikus játékok

- szavaló és mesemondó versenyek

- gyermekjátékok stb.


Ezek a keretek mind lehetővé tették a tehetségesek fejlesztését, de csakegy-egy speciális területet érintve, vagyis mozaikszerűek voltak az iskolatevékenység-rendszerében.

- 1991-től a tantestület elérkezettnek látta az időt egy új kísérleti program bevezetésére. A kísérlet a „komplexitásában” adott új információt számunkra. Így került bevezetésre a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet vezetőjének irányításával a Komplex tehetség- és képességfejlesztő program 5-8. osztályban.

A programon túl, a tantestület innovációs törekvései az alábbi területeken bontakoztak ki:

- 1989-ben bekapcsolódott a szegedi JATE által meghirdetett diagnosztikus vizsgarendszer kipróbálásába,

- 1992-től az MPI által szervezett vizsgamodellbe, melyet a mai napig is alkalmazunk,

- 1996/97-es tanévben a METIR rendszer egyik bázisiskolájaként körzeti tehetséggondozó képzést is felvállaltuk az alábbi tárgyakból:

- biológia

- magyar

- német

- matematika.

- 1998 – tól a DE felkérésére részt vettünk a SOCRATES COMENIUS programban(3 évre szóló angol, holland, német tehetséggondozó intézményekkel való fejlesztőmunka)

- 2001 – től BEGA PROJEKT (6 ország, 6 – 6 iskola, 6 tehetségterület kutatómunkája, melyből intézményünk a „ Tehetség - tanácsadás, egyéni fejlesztés „ témakörben munkálkodik.

- 2003/2004-es tanévtől tehetséggondozó programunk átalakult KOMPLEXINTEGRÁLT TEHETSÉGFEJLESZTŐ programmá.

Kapcsolatrendszerünk hazai és nemzetközi viszonylatokban széleskörű. A kísérleti iskolákkal karöltve tagjai vagyunk a Kelet-Magyarországi Tehetséggondozó Társaságnak, a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak, és az Európai Tehetségtanácsnak (ECHA).

Rendszeres résztvevői vagyunk a hazai és nemzetközi konferenciáknak,programoknak (Debrecen, Szerencs, Törökszentmiklós, Kecskemét, Nijmegen, Bécs,Oxford stb.).

Tagiskolánk: a Kossuth Lajos Általános Iskola

1996 áprilisában a racionalizálás következtében tagiskolaként hozzánk csatolták a Kossuth Lajos Általános Iskolát, mely a központi iskolától kb. 2km-re található. Ez a kétszintes épület 1976-ban épült. Az akkori helyi adottságokat figyelembe véve az intézmény beindítása a városrész szempontjából rendkívül jelentős volt, mert a vasút e városrészt szinte elzárta a település többi részétől. Az intézmény 1987-ig dinamikusan fejlődött. Tanulólétszáma elérte a 826 főt. 1978-tól sporttagozat működött 1-8. osztályig. 1987 szeptemberében (amikor átadták a 6. Sz. Általános Iskolát, a (mai Móricz Zsigmond Általános Iskolát) tanulólétszám 292 főre csökkent. Ez indokolta a két iskola integrációját. A két intézmény egy igazgatás alatt működik. A földrajzi távolság miatt a munka összehangolása nehéz feladatot ró a pedagógusra és iskolavezetésre egyaránt.

A 2008/2009-es tanévtől a Kossuth Lajos Tagiskolabeolvadt az anyaiskolába.

A partnerek (szülők) igényeinek figyelembevételével a tehetséggondozó programunkat 2003 szeptemberétől új alapokra helyeztük. Ez tartalmi és formai megújulást jelent. Továbbra is kiemelt feladatnak tekintjük, a gyermek sokoldalú, komplex fejlesztését. Tehát nem a tantárgyi versenyeken való megmérettetés a cél, hanem a személyiségfejlesztés, az esetleges hátrány kompenzáció.Munkánk gyümölcsét a középiskolák igazolják vissza.

2011. szeptember 1-től nevünket Móricz Zsigmond Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolára módosítottuk. Programunkat a tehetségfejlesztés mellett a magyar – angol kéttannyelvű oktatással bővítettük.

Tanítványaink heti 10 órában tanulják az angol nyelvet. Az 5 angolórából 4-et nyelvi tanár, 1-et pedig a külföldről érkező anyanyelvi lektor tanár tartja.

Kéttannyelven tanítjuk

az 1-4. évfolyamon: - környezetismeret 1óra

                                                    - életvitel  1 óra

                                                                     - testnevelés és sport 3 óra

az 5-8. évfolyamon: - Történelem 2óra

-  Célnyelvi civilizáció 2 óra

- testnevelés 3 óra

 

2017 tavaszán iskolánk dolgozóinak, a  tanulók szüleinek/gondviselőinek túlnyomó többsége a fenntartóváltás mellett szavazott.

Így szeptember 1-től a Nyíregyházi Egyházmegye iskolája lettünk.

Nevünket Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolára változtattuk.

2015 © Copyright Moricz MSZ